PRIVACYBELEID


Algemeen

Support Psychodynamiek & Beweging is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Support Psychodynamiek & Beweging
Steenheuvelsestraat 34
6578 AD Leuth
0648 95 05 55
http://www.support-psychodynamiek.nl/
maike@support-psychodynamiek.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Support Psychodynamiek & Beweging verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (indien nodig) verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over je activiteiten op deze website

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld door het contactformulier) 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Support Psychodynamiek & Beweging verwerkt bij een therapie/begeleidingstraject de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

- Gezondheid

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maike@support-psychodynamiek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Support Psychodynamiek verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van de betaling

- Je te kunnen benaderen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om je te begeleiden en/of diensten bij je af te leveren

- Support Psychodynamiek & Beweging analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

- Support Psychodynamiek & Beweging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Support Psychodynamiek & Beweging neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Support Psychodynamiek & Beweging) tussen zit.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 

Support Psychodynamiek & Beweging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende wettelijk bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens t.b.v. facturatie: 7 jaar

Gegevens t.b.v. therapiesessies: 20 jaar na afsluiten traject (de wettelijke bewaartermijn voor gegevens van cliënten is met ingang van 1 januari 2020 op 20 jaar gesteld. Deze termijn gaat in op het moment dat de gegevens zijn opgesteld, maar in de praktijk wordt gerekend vanaf het moment dat de behandeling is geëindigd. Voor kinderen is het gebruikelijk dat deze termijn gaat lopen op het moment dat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Dit betekent dat het dossier van minderjarigen in de regel tot het 39e levensjaar van de cliënt moet worden bewaard. Na 20 jaar moet de behandelaar de gegevens vernietigen.)


Delen van persoonsgegevens met derden

Support Psychodynamiek & Beweging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Support Psychodynamiek & Beweging gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Support Psychodynamiek & Beweging heeft met Google een overeenkomst gesloten om jouw privacy te waarborgen. Het delen van gegevens is hierbij uitgesloten, en de laatste cijfers van uw IP-adres is gemaskeerd. Daarnaast wordt er geen gebruik gemaakt van andere Googlediensten in combinatie met Analytics.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Support Psychodynamiek & Beweging, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar maike@support-psychodynamiek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.


Beveiliging Persoonsgegevens

Support Psychodynamiek & Beweging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.